ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ
บริษัท สวิทซ เฟลคซ จำกัด (ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะขอใช้คำว่า “Switchflex”) รวมไปถึงบริษัทสาขาและพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอการบริการให้กับคุณ (ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะขอใช้คำว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Switchflex กำหนดขึ้น
ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์
ทาง Switchflex ตั้งใจและจริงใจที่จะทำให้ข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ทาง Switchflex หรือบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบภายในเว็บไซต์จะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทาง Switchflex จะไม่รับผิดชอบ สำหรับความผิดพลาด ในข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูล, เนื้อหามีบุคคลที่สาม หรือรวมไปถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา ทาง Switchflex ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำการวินิจฉัย การให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
 Switchflex เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่น ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ “เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Switchflex
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ Switchflex อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ Switchflex มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ท่านอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง ทางเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก Switchflex เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ
กฎ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ด และการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์
 Switchflex ขอไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณนำไปเสนอต่อสาธารณชน ทั้งในส่วนหน้าเว็บไซต์ และที่สาธารณะ ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ทาง Switchflex ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา Switchflex ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้น ๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยดังต่อไปนี้
 • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าว ให้ร้ายแก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • การนำเสนอเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
 • การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสไฟล์ ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Switchflex และ / หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
 • ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทย หรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Switchflex หรือบุคคลที่สาม
 • การนำเสนอข้อความ หรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า
สมาชิก
เว็บไซต์ของ Switchflex ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสมาชิกที่เคยถูก Switchflex ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ Switchflex อาจมีโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าว หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล ไม่ว่าของรางวัลเครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก Switchflex แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อ หรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมที่ทางเราได้จัดขึ้น และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญาได้ การใช้งานเว็บไซต์ของ Switchflex พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเรา และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย หรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง Switchflex แจ้งความประสงค์ไป คุณต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง Switchflex ตรวจสอบพบว่า คุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Switchflex มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ คุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง
การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
 Switchflex มีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น  ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้น เกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Switchflex จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า
การให้ข้อมูลเท็จหรือสร้างความเสียหาย
ห้ามใช้เว็บไซต์ของ Switchflex เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือ ข้อมูลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่, รังควาน, เจตนาทำลายชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, หยาบคาย, คุกคาม, มุ่งร้าย, ลามกอนาจาร, ส่อไปในทางเรื่องเพศ, ก้าวร้าว, ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ, ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ด้วย เหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือข้อความ รวมถึงรูปภาพใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง Switchflex หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหา หรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สินค่าเสียหาย และรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Switchflex หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไป
การรับประกัน
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Switchflex ไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือเป็นตัวแทนต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใด ๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย) ในเว็บไซต์ของเรา โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือผู้ติดตามของคุณที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ทาง Switchflex ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อคุณ, บุคคลอื่น หรือบริษัทใด ๆ ที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือการส่งต่อกัน หรือการกระทำใด ๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือเป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือการหยุดชะงัก หรือการสิ้นสุด โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรี และโปรแกรมการรับเครดิตคืน รวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ Switchflex ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท สวิทซ เฟลคซ จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรม ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุก ๆ โปรแกรม ทั้งโปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรี และโปรแกรมการรับเครดิตคืน หรือโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า บริษัท สวิทซ เฟลคซ จำกัด ขอจำกัดเปลี่ยนแปลงเครดิตเพิ่มหรือลดจำนวนเครดิตคืนตามความเหมาะสมของแต่ละดีลที่สอดคล้องกับโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและโปรแกรมการรับเครดิตคืน การสมัครเป็นสมาชิก Switchflex ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและการรับเครดิตคืน ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวได้
10 การชดเชยค่าเสียหาย
ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ Switchflex หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้าบริษัท สาขาบริษัทร่วมทุน ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย
11 การใช้งานเว็บไซต์
 Switchflex มิได้รับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทนของข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ (ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้รับรู้ และหมายถึงการแสดงตนต่อ Switchflex แล้วว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา
12 บททั่วไป
 • ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ Switchflex ทั้งหมดนี้ เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณและ Switchflex เกี่ยวกับการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งคุณและ Switchflex มิได้ถูกผูกมัดหรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทนรับรองหรือสัญญาใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นฉบับปัจจุบัน ที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือการเป็นตัวแทนที่แล้ว ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามทีระหว่างคุณ และ Switchflex ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Switchflex อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุด จะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Switchflex ของคุณในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนด และเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานในปัจจุบัน
 • ความขัดแย้งกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่น ที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย หรือประกาศหรือ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตามในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ หรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้คุณถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้
 • การสละสิทธิ์ ทั้งคุณหรือ Switchflex ไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของคุณส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการลงนามของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์
 • การถือครองสิทธิ์ Switchflex มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมดให้ตัวแทน หรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการนโยบาย และประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันก็ตามม
 • การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดทุกประการ รวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และประกาศใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกัน หรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ประการใดก็ตามทีจะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการนโยบาย หรือประกาศ ซึ่งเป็นหรือกลายเป็นการไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือหากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้น ๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
 • กฎหมายที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายดังนี้เอง คุณจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และคุณจะได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้องข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเรา หรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึงประกาศนโยบายหรือเนื้อหาสาระ ข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีความเกี่ยวโยงกัน
 • ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศหรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราทันที
13 การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากสินค้าของท่านยังไม่ได้เริ่มทำการส่งไปถึงท่าน หากมีการขอคืนสินค้าหลังจากนั้น จะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณี ๆ ไป ทางเราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้
14 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
โปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรี และโปรแกรมการรับเครดิตคืน รวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ Switchflex ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท สวิทซ เฟลคซ จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรม ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุก ๆ โปรแกรม ทั้งโปรแกรมแนะนำเพื่อนเพื่อรับเครดิตฟรี และโปรแกรมการรับเครดิตคืน หรือโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า บริษัท สวิทซ เฟลคซ จำกัด ขอจำกัดเปลี่ยนแปลงเครดิตเพิ่มหรือลดจำนวนเครดิตคืนตามความเหมาะสมของแต่ละดีลที่สอดคล้องกับโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและโปรแกรมการรับเครดิตคืน การสมัครเป็นสมาชิก Switchflex ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและการรับเครดิตคืน ซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าว